W Polsce działa już blisko 2 mln aktywnych przedsiębiorstw. Sektor MŚP (mikro, małe i średnie firmy) stanowi przeważającą większość – aż 99,8%.* Właściciele małych i średnich firm są coraz bardziej świadomi ryzyk, z jakimi wiąże się prowadzenie biznesu.

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU FIRMY

Nawet najmniejsza firma posiada jakiś majątek, na który składają się m. in. nieruchomości, maszyny i urządzenia, środki obrotowe czy sprzęt elektroniczny. Aby ochronić go przed ewentualnym zniszczeniem czy utratą, warto skorzystać z kompleksowych pakietów przygotowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Obejmują one najczęściej ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i wandalizmu, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie szklanych przedmiotów od stłuczenia. Istnieje również możliwość rozciągnięcia ochrony na mienie osób trzecich (gdy np. przedsiębiorca przyjmuje je w celu wykonania usługi lub naprawy), a także mienia będącego własnością pracowników.

UBEZPIECZENIE OC TWOJEJ DZIAŁALNOŚCI

Każdy przedsiębiorca w związku z prowadzeniem działalności ponosi odpowiedzialność cywilną za swoje działania wyrządzone osobie trzeciej, w tym również zatrudnionych przez siebie pracowników. Wiąże się to z koniecznością zapłaty osobom poszkodowanym stosownej rekompensaty. Jedno niewłaściwe lub nieostrożne działanie może nawet zachwiać stabilnością finansową firmy. Ażeby tego uniknąć każdy podmiot gospodarczy powinien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością. W ramach sumy gwarancyjnej jaką zadeklarujemy na polisie OC pokrywa szkody na osobie (np. śmierć, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia) lub rzeczowe (np. utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy). Odszkodowanie będzie wypłacone poszkodowanemu (tj. osobie trzeciej), jeśli poniesie rzeczywiste straty lub nie uzyska korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie powstała szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa.
Ze względu na charakter działań powodujących odpowiedzialność cywilną rodzaje odpowiedzialności dzieli się na:

  • Odpowiedzialność cywilna deliktowa (OC deliktowa) czyli każde działanie albo zdarzenie powodujące szkodę wyrządzoną osobie trzeciej lub w mieniu do niej należącym.
  • Odpowiedzialność cywilna kontraktowa (OC kontraktowa) czyli niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie określonego zobowiązania (kontraktu)

W zależności od specyfiki branży, w jakiej działa przedsiębiorca można dopasować ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej poprzez rozszerzenie zakresu odpowiednimi klauzulami dodatkowymi.

BEZPIECZEŃSTWO FIRMY W SIECI

Obecnie na rynku nie ma firm które nie byłyby uzależnione od systemów informatycznych. Ich wadliwe działanie spowodowane awarią czy celowym działaniem osób może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje finansowe i reputacyjne.
Podstawowe ubezpieczenia dla firm nie chronią ich przed skutkami cyberataków i przypadkami naruszenia danych. Dodatkową ofertą skierowaną do przedsiębiorców jest ubezpieczenie się od tak zwanych ryzyk cybernetycznych. W dzisiejszych czasach ataki hakerskie, wirusy czy złośliwe oprogramowania to nie wszystkie niebezpieczeństwa na które są narażeni przedsiębiorcy. Ogromnym problemem, w szczególności po wejściu RODO, są naruszenia bezpieczeństwa danych a ich utrata lub nieautoryzowane użycie mogą doprowadzić do strat wynikających z konieczności zapłaty kar oraz odpowiedzialności wobec osób trzecich

OC ZAWODOWE

Wykonywanie określonego zawodu wiąże się z ryzykiem wyrządzenia szkody osobom trzecim nawet w przypadku nie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu pozwala pokryć finansowe konsekwencje szkód wyrządzonych przy wykonywaniu zawodu.
Istnieją również zawody, których wykonywanie wiąże się z podwyższonym ryzykiem i do których wykonywania należy mieć konkretne kwalifikacje, ale nie są one dostatecznym zabezpieczeniem
Dla tych grup zawodowych przewidziano w odpowiednich przepisach obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, pokrywające szkody spowodowane przez ubezpieczonego w związku z wykonywanym zawodem wymagającym dużej specjalizacji i niosą ryzyko wyrządzenia znacznych szkód.
Ubezpieczenie daje ochronę, jeżeli szkoda powstanie w wyniku:

  • czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa),
  • nienależytego wykonania umowy (odpowiedzialność kontraktowa).

OC PRZEWOZNIKA

Zaginięcie przesyłki, ubytek lub jej uszkodzenie w trakcie przewozu takie sytuacje mogą mieć miejsce od momentu przyjęcia przesyłki do przewozu aż do czasu jej wydania. Dzięki ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w transporcie drogowym krajowym lub międzynarodowym za powstanie szkody zostanie wypłacone odszkodowanie.Takie ubezpieczenie może zawrzeć każdy przedsiębiorca wykonujący funkcję przewoźnika krajowego lub międzynarodowego.

OC SPEDYTORA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora przeznaczone jest dla firm spedycyjnych lub logistycznych wykonujących czynności związane z obsługą spedycyjną swoich zleceniodawców, którzy powierzyli mienie spedytorowi np. w celu organizacji wysyłki i odbioru mienia. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji.

CARGO

Ubezpieczenie mienia w transporcie zapewnia finansową rekompensatę w przypadku powstania szkody w mieniu w transporcie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu, także w trakcie niezbędnych czynności przeładunkowych i przejściowego składowania podczas zwykłego przebiegu transportu.