Ubezpieczenia komunikacyjne to jedne z najpopularniejszych produktów ubezpieczeniowych w kraju a około 29 milionów pojazdów w Polsce podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jego zakres jest określony ustawowo i jest taki sam w każdym towarzystwie. I choć na terenie Polski obowiązkowe jest jedynie ubezpieczenie OC, to warto pomyśleć o kompleksowej ochronie swojego samochodu i  zdecydować się na zakup dodatkowych produktów  takich jak: Autocasco, Assistance, czy NNW kierowcy.

Tylko świadome wybieranie ubezpieczenia komunikacyjnego pozwoli Ci objąć odpowiednią ochroną siebie, swoich bliskich oraz Twoje auto. Czym są AC, NNW oraz Assistance, kiedy mogą się przydać i co warto wiedzieć przed podjęciem decyzji o ich wykupieniu?

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, (nazywane dalej w niniejszym materiale ubezpieczeniem OC ppm), regulowane jest zapisami Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Ustawa określa zasady zawierania i rozwiązania umowy oraz określa prawa i obowiązki stron umowy OC ppm. Zapisy Ustawy w niezmienionym brzmieniu odnoszą się do wszystkich  zakładów ubezpieczeń, w których takie ubezpieczenie OC ppm zostało zawarte.

Jakie pojazdy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC ppm dotyczy pojazdów mechanicznych, rozumianych jako:

  • pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motorowery i przyczepy określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
  • pojazdy wolnobieżne w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa.

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

Brak OC wiąże się z ryzykiem kary nakładanej przez Fundusz Gwarancyjny. W 2019 roku jej maksymalna wysokość wynosi 4500zł  Sama kara to jednak nie wszystko. Osoby bez ważnego ubezpieczenia OC ponoszą ponadto finansową odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego pojazdu wyrządzone osobom trzecim.

Umowa ubezpieczenia OC ppm jest zawierana na 12 miesięcy.

Umowę krótkoterminową można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest:
• zarejestrowany na stałe (podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie, sprzedaży lub na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna, sprzedaży),
• zarejestrowany czasowo,
• zarejestrowany za granicą (jeżeli zgodnie z zapisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska) ,
• pojazdem wolnobieżnym (z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstw)* ,
• pojazdem historycznym.

Zakres terytorialny ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ubezpieczenie obejmuje na zasadzie wzajemności, również zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. Z polisą OC możemy bez obaw pojechać do Andory, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Irlandii, Luksemburgu, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch, na Węgry, Litwę i Cypr. Ubezpieczenie OC obejmuje również Lichtenstein, Monako, San Marino, Wyspy Normandzkie, Gibraltar, Wyspę Man, Wyspy Owcze

Za szkody spowodowane w państwach, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, zakład ubezpieczeń odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego państwa, nie niższej jednak niż sumy określone w tej Ustawie.

Z ubezpieczenia OC ppm przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Co istotne, za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu uważa się również szkodę powstałą przy wsiadaniu i wysiadaniu z auta, załadunku i rozładunku, a także podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.

Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej.
Od 2019 roku suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

  • w przypadku szkód na osobie 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Ubezpieczenie komunikacyjne AC – Autocasco od kradzieży i zniszczenia

Ubezpieczenie Autocasco należy do nieobowiązkowej grupy ubezpieczeń komunikacyjnych. Ten rodzaj polisy może jednak zapewnić Ci finansowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu. W przeciwieństwie do OC, Autocasco gwarantuje odszkodowanie, które będzie wypłacone Tobie, czyli właścicielowi pojazdu.

Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu autocasco odpowiada wartości rynkowej pojazdu w danym momencie trwania Umowy. Wartość rynkowa pojazdu ustalana jest na podstawie notowań rynkowych pojazdu danej marki i typu, z uwzględnieniem jego cech indywidualnych i historii użytkowania.

To dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne obejmuje szkody powstałe w wyniku zderzenia się z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami lub przedmiotami. W ramach ubezpieczenia AC możemy też otrzymać odszkodowanie za szkody  powstałe w wyniku działania osób trzecich, zdarzeń losowe (pożar, zatopienie, działanie sił przyrody) oraz kradzieży samochodu lub jego części i wyposażenia. Warto jednak wiedzieć, że ubezpieczyciel ma prawo do odmowy wypłaty odszkodowania jeśli uzna, że kradzież auta wydarzyła się w wyniku niedbalstwa takiego jak pozostawienie kluczyków w stacyjce, czy celowe upozorowanie kradzieży. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania też w przypadku spowodowania kolizji w wyniku jazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Cena polisy AC będzie zależała między innymi od zakresu ochrony ubezpieczenia, wartości pojazdu i uzyskanych zniżek.

Ubezpieczenie komunikacyjne Assistance

Assistance to kolejny rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego, które oferowane jest w pakiecie z polisą OC lub AC. Dlaczego warto je wybrać? Assistance zapewni Ci całodobową pomoc w przypadku stłuczki lub awarii Twojego samochodu. Ubezpieczyciel gwarantuje Ci wsparcie techniczne takie jak chociażby holowanie auta do warsztatu. W ramach Assistance otrzymujemy również pomoc medyczną i prawną, którą objęci są też pasażerowie ubezpieczonego pojazdu. Dodatkowymi usługami świadczonymi w ramach tego ubezpieczenia komunikacyjnego mogą być też: transport, opłacenie noclegu, pokrycie kosztów wynajęcia auta zastępczego, czy koszty dostarczenia paliwa do pojazdu. Zakres pomocy będzie jednak zależał od wybranego pakietu. Dlatego podczas zakupu warto zapoznać się z OWU, czyli ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Znajdziesz tam informację o tym jakie są limity holowania, kiedy możesz oczekiwać na pomoc. Sprawdź też czy Assistance obowiązuje w całej Europie, czy tylko na terenie naszego kraju.

Ubezpieczenie komunikacyjne NNW

W ramach ubezpieczeń komunikacyjnych otrzymujemy też możliwość wykupienia ubezpieczenia NNW, czyli odszkodowania za następstwa nieszczęśliwych wypadków. Ten rodzaj ubezpieczenia obejmuje życie i zdrowie ubezpieczonego. Odszkodowanie w tym przypadku wypłacane jest ubezpieczonemu lub uprawnionej osobie w sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, na skutek którego poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu lub zmarł. Wysokość odszkodowania zależy od stopnia i  rodzaju uszczerbku na zdrowiu, 100% wypłacane jest wyłącznie w przypadku śmierci poszkodowanego lub trwałych zaburzeń psychoruchowych. W przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego NNW ochroną objęty jest zarówno kierowca, jak i podróżujący z nim pasażerowie.